Noi propuneri de modificare a legii cadastrului

Prevederile legii cadastrului vor fi armonizate cu legislația națională în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor de construcții și legilor proprietății.

Aceasta conform unei propuneri legislative înaintată de mai mulți senatori și deputați de la PNL, PSD și UDMR.
Astfel, plata destinată cofinanţării ar urma să fie făcută de către ANAP ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral sau lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla, sumele decontate neputând depăşi valoarea totală a contractelor de prestări servicii.

cadastru

În cazul în care, cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale cu privire la imobile situate în extravilan, se constată că suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actele de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

În acest caz  se va intabula dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale cu menţiunea „rezerva comisiei locale de fond funciar”. Înscrierile din cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei înscrieri subsecvente.

Prin modificarea înscrierilor din cartea funciară se înţelege oricare dintre următoarele operaţiuni:

  • actualizarea, îndreptarea sau rectificarea informaţiilor grafice şi textuale despre imobil;
  • înscrierea actelor care nu au fost prezentate până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
  • îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  • orice alte înscrieri sau radieri care au drept scop punerea în concordanţă a situaţiei de carte funciară cu situaţia juridică reală.

Protecție juridică pentru angajații de la Cadastru

Personalul de specialitate cadastru şi carte funciară al oficiilor teritoriale care îndeplineşte activităţi specifice, inclusiv activităţile de recepţie şi alte activităţi corespunzătoare Programului naţional de cadastru şi carte funciară, va beneficia de asistenţă juridică din partea angajatorului în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti.

Intabularea construcțiilor realizate înainte de 1 august 2001

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor realizate înainte de 1 august 2001 se intabulează în baza certificatului de atestare fiscală, care cuprinde suprafaţa reală a construcţiei şi a terenului aferent. Aceste este emis de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale întocmită conform procedurilor specifice în materie de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

Sursa: ArenaConsturct.ro